Department of History

Department webpage: http://hist.metu.edu.tr/

Department History (in Turkish)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1982 yılında kuruldu.  Kurucusu, ODTÜ’nün ilk yıllarından itibaren zorunlu T.C. İnkılâp Tarihi ve History of Civilizations derslerini veren Yuluğ Tekin Kurat, ve ilk yılındaki tek elemanı Seçil Karal Akgün’dü.

Bölümün ilk öğrencileri 1982 yılında Üniversite Giriş Sınavı ile alındı. 20 kişilik kontenjan içerisinde alınan öğrencilerden Bölüme kaydolanların hepsi o yıl İngilizce Hazırlık sınıfına devam ettikten sonra başarılı olanlar 1984 ders yılı başında Sosyal Bilimler Binası’nda Bölüm derslerini almaya başladılar.  

Bölüm dersleri verilmeye başlanırken ODTÜ’nün diğer bölümlerinden Sevim Buluç, Suraiya Faroqhi, Mustafa Uz ve İsenbike Togan da Bölüm kadrosuna katıldılar. ODTÜ dışından öğretim üyeleri de yarı zamanlı olarak ders verdiler. 1983 yılında Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersi, üniversitelerin her sınıfında zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı. ODTÜ’de bu görev yeni yapılanmakta olan Tarih Bölümüne verildi.  Bu dersin verilmesi için Bölüme okutmanlar alındı. Takip eden yıllarda alınan diğer okutman ve öğretim üyeleriyle Bölümün akademik kadroları oluşturuldu.

  

Kuruluş yılları olarak da adlandırabileceğimiz bu sürecin tamamlanmasından sonra Tarih Bölümünün gelişme dönemi başladı. 1996 yılında Tarih Bölümü bünyesinde yüksek lisans programı açıldı, ve ilk yüksek lisans öğrencileri alındı. Farklı çalışma alanlarına sahip genç akademisyenlerle Bölümün öğretim üyesi kadrosu genişletildi. Buna bağlı olarak sadece Bölüm öğrencilerine değil bütün üniversite öğrencilerine yönelik yeni dersler açıldı.  Balkanlardan Orta Doğu’ya, Amerika’dan Güney Asya’ya yayılan geniş bir coğrafya tarihiyle Bölümümüzde okutulmaktadır.  Çevre’den Emek Tarihi’ne, Bilgisayardan Azınlıklara, Latince ve Farsça Tarihi Metinleri okumaya kadar geniş bir ders yelpazesine sahip olmakla iftihar ediyoruz.  Yaz okulu hariç olmak üzere 2013-14 öğretim yılında Bölümümüzün açmış olduğu lisans derslerinin sayısı 66, lisansüstü derslerinin sayısı ise 13’tür. Bölümümüz Üniversitemizin tamamına Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersini vermeyi de sürdürmektedir. 

Kurucu Bölüm Başkanımız Yuluğ Tekin Kurat’tır.  Daha sonra Seçil Karal Akgün uzun bir süre başkanlık yapmıştır. Mehdi İlhan ve Uygur Koçabaş Bölümümüze başkanlık yapan diğer hocalarımızdır. Mevcut Bölüm Başkanımız Ömer Turan’dır. 2014 yılı başı itibariyle Bölümümüzde 3 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 3 okutman, 3’ü dekanlık kadrolu ve 10’u ÖYP olmak üzere toplam 13 araştırma görevlisi ve 12 ek görevli bulunmaktadır. Bölümümüzde Türkiye’den ve Türkiye dışından akademisyen, diplomat ve uzmanlar yarı zamanlı olarak ders vermeyi sürdürmektedirler. Kendi asistanlarımızın yanı sıra ÖYP programıyla Türkiye’deki başka üniversitelere de öğretim elemanı yetiştiriyoruz.

Öğretim üyelerimizin yurt içinde ve yurt dışında yayınladıkları makale, kitap ve kitapta bölümlerin listesi özgeçmişlerde bulunabilir.  Yine özgeçmişlerde bulunabileceği gibi öğretim üyelerimiz yurt içinde ve dışında pek çok saygın araştırma ve bilim merkezinin üyesidirler.  Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası pek çok dergide editör, yayın kurulu üyesi, danışma kurulu üyesi ve hakem olarak görev almaktadırlar. Tarih alanında Türk Tarih Kurumu’nun yayınladığı Türkiye’deki en eski ve muteber dergi olan Belleten, Atatürk Kültür Merkezi’nin yayınladığı Erdem, Atatürk Araştırma Merkezi’nin yayınladığı Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün yayınladığı Atatürk Yolu, ODTÜ Gelişme Dergisi, Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Dergisi GAMER, Uluslararası Suçlar ve Tarih, Ermeni Araştırmaları, History Studies, Journal of American Studies Association of Turkey gibi Türkiye’de yayınlanan dergilerin yanı sıra Polyraphia (Journal of Interdisciplinary Study of Religion), Journal of Applied Quantitative Methods, Journal for the Study of Religions and Ideologies, The International Journal of Russian Studies, International Journal of Cultural Policy, Journal of Medical History, International Journal of Turkish Studies gibi yurtdışında yayınlanan saygın dergiler bunların belli başlıcalarıdır.  

Bölümümüzde ayda bir düzenlediğimiz seminerlerde proje yürüten öğretim üyelerimiz, misafir uzman ve akademisyenler ve genç araştırmacılar son çalışmalarını sunmaktadırlar.  Bölümümüzün düzenlediği daha büyük çaplı konferanslar da vardır. Çanakkale Savaşları, Nutuk, Avrupa’da Türk İmajı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, XVII. Yüzyıl gibi konularda ulusal ve uluslararası konferanslar düzenledik. Bu konferansların bir kısmını Bölümümüzün ve Üniversitemizin yayını olarak kitaplaştırdık. ODTÜ 30. Kuruluş Yıldönümü, ‘Çanakkale Savaşları’nın Askeri ve Siyasi Yönü’ Sempozyum Bildirileri 18 Mart 1986, Mete Tuncoku (Der.), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1987 (34s.); 70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk’ün Büyük Nutuk’u ve Dönemi, Gül E.Kundakçı (Der.), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü, Ankara, 1999 (266s.); The Ottoman-Russian War of 1877-78, Ömer Turan (Ed.), Middle East Technical University Department of History, Meiji University Institute of Humanities, Ankara, 2007 (344s.) bu şekilde ortaya çıktı.  

1988 yılında ilk lisans öğrencileri mezun oldu. Sekiz kişiydiler. 2013 yılında mezun olan lisans öğrencilerinin sayısı ise 28’dir.  1988 yılından 2013 yılına kadar toplam 589 lisans öğrencisi mezun oldu. Tarih Bölümüne kabul edilen öğrenci sayıları giderek artmaktadır. 2011-12 Öğretim yılında Bölüme 47 öğrenci yerleştirildi. Bölüm 13 öğrencinin ilk, 10 öğrencinin ikinci, ve 15 öğrencinin üçüncü tercihiydi. Öğrenci sayısını çok arttırmadan kaliteyi yükseltmeye çalışmaktayız. Hemen her sınıfta birkaç uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Mezunlar Türkiye’deki pek çok üniversitenin Tarih Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar. Mezunların ve bunların içerisinde akademisyenliği seçenlerin sayısı birlikte düşünüldüğünde Türkiye’nin en çok akademisyen yetiştiren Tarih Bölümü olduğu söylenebilir.  İlk yüksek lisans öğrencileri 1999 yılında mezun oldu. Bugüne kadar mezun olan yüksek lisans öğrencilerinin sayısı 32’dir. İlk doktora öğrencisinin mezuniyet yılı 2002’dir. Bugüne kadar mezun olan doktora öğrencilerinin sayısı da 8’dir.  

Bölüm toplantı odası aynı zamanda Bölüm kütüphanesi olarak öğretim üyelerine ve öğrencilere hizmet vermektedir. Bölüm Kütüphanesinde nadir yazma eserler vardır. Mikrofilm koleksiyonu değerlidir.